Privacy & Copyright

Privacyverklaring

2dr8, gevestigd aan Einthovenstraat 1 te Alkmaar met het KvK-inschrijfnummer 59481099, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactpersoon: mevrouw Diny van Schepen
Mailadres: info@2dr8.nl
Vestigingsadres: Einthovenstraat 1, 1821 BV Alkmaar
Telefoonnummer: 06 – 16 03 40 67

Persoonsgegevens die wij verwerken
2dr8 verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder tref je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:
– Voor- en achternaam;       – Adresgegevens;

– Geslacht;                              – Telefoonnummer;

– Geboortedatum;                 – Emailadres

– Geboorteplaats;                  – Bankrekeningnummer;

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens of gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming bijzondere en/of gevoelige gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via info@2dr.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
2dr8 verwerkt persoonsgegevens op grond van een overeenkomst of een gerechtvaardigd belang, namelijk
een commercieel belang. 2dr8 verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingdienst.

2dr8 verwerkt uw persoonsgegevens voor o.a. de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling;
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
– Om goederen en diensten bij je af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming
2dr8 neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 2dr8) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
2dr8 bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
2dr8 verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 2dr8 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
2dr8 gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het
recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door 2dr8. Daarbij heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dit betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@2dr.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Zorg ervoor dat je pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) maar ook de strook met nummers onderaan het paspoort niet meer zichtbaar zijn. Dit is mogelijk door bijvoorbeeld deze gegevens geheel zwart te maken, ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek . Wil je meer weten over je rechten? Ga dan naar de volgende site: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
2dr8 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact
op met ons via info@2dr.nl

Copyright

2dr8 behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 2dr8 of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

Leg heldere afspraken vast voordat jullie gaan samenwonen of trouwen

Maak de juiste stap in je relatie en zorg voor een goed samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden opstellen