Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
 2. Diensten: alle opdrachten die aan opdrachtnemer worden gegeven en/of aan degenen die voor 2dr8 werkzaam zijn, en voorts alle werkzaamheden die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden.
 3. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft tot het verrichten van diensten;
 4. Opdrachtnemer: bestuurders, adviseurs, mediators, coaches en trainers van 2dr8, kantoor houdende te Alkmaar, KvK 59481099. De bestuurders, adviseurs, mediators, coaches en trainers van 2dr8 oefenen ieder zelfstandig het beroep uit;
 5. Vereenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op grond waarvan opdrachtnemer diensten verleent, alsmede iedere wijziging, aanvulling of (stilzwijgende) verlenging van de overeenkomst.
 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen van opdrachtnemer alsmede op iedere overeenkomst.
 2. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig als ze schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Indien een bepaling in de overeenkomst afwijkt van de algemene voorwaarden, heeft hetgeen in de overeenkomst is bepaald voorrang.
 1. Op de overeenkomst zijn de artikelen 7:400-413 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing, voor zover daar in de algemene voorwaarden niet vanaf wordt geweken.
 2. De artikelen 7:404 en 7:409 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.
 3. Bij de werkzaamheden van opdrachtnemer is er sprake van een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting.
 4. Ter uitvoering van de door opdrachtgever verstrekte opdracht worden persoonsgegevens verstrekt en verwerkt. Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie geven over een bepaald iemand, zoals naam en adres. Het is opdrachtnemer gerechtigd (bijzondere) persoonsgegevens langer te bewaren dan de duur van de opdracht. Uiterlijk achttien maanden na afloop van de opdracht worden de gegevens verwijderd, maar op verzoek eerder. Verwerken van persoonsgegevens betekent onder meer verzamelen, bewaren en het gebruiken ervan. Op grond van de overeenkomst van opdracht mag opdrachtnemer persoonsgegevens uitwisselen met anderen (derden) die worden ingeschakeld om de opdracht goed te kunnen uitvoeren. Opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met het privacy beleid van opdrachtnemer en neemt daarbij de geldende regelgeving in acht.
 1. Het honorarium van opdrachtnemer wordt berekend op basis van een tevoren overeengekomen uurtarief of een vast bedrag, vermeerderd met BTW. Onder het uurtarief vallen de volgende activiteiten: tijd besteed aan bijeenkomsten (met een minimum van één uur), voorbereiding van deze bijeenkomsten, correspondentie zowel per e-mail, per post of via digitale wijze, verslaglegging, telefonisch overleg, administratieve handelingen, eventuele reiskosten/reistijd en het opstellen van schriftelijke overeenkomsten. Door opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten worden naast het honorarium in rekening gebracht.
 2. Indien een afspraak minder dan 48 uur (twee werkdagen) van te voren wordt afgezegd, worden de volledige kosten daarvoor in rekening gebracht.
 3. De hoogte en de verschuldigdheid van het honorarium is niet afhankelijk van het met de uitvoering van de overeenkomst behaalde resultaat.
 4. Kosten van adviseurs van opdrachtgever komen voor rekening van opdrachtgever.
 1. Opdrachtnemer zal het honorarium maandelijks, dan wel na afloop van de opdracht, in rekening brengen door middel van een gespecificeerde factuur.
 2. Indien sprake is van een cursus of training, zoals uit de opdrachtbevestiging blijkt, zal opdrachtgever 100% van het factuurbedrag voor aanvang van de training hebben voldaan.
 3. Indien sprake is van een pakketaanbod voor coaching of re-integratiebegeleiding, zoals uit de opdrachtbevestiging blijkt, zal opdrachtgever 100% van het factuurbedrag voor aanvang van de coaching of begeleiding hebben voldaan.
 4. De betalingstermijn is 7 dagen na factuurdatum, zonder recht van verrekening of opschorting aan de zijde van opdrachtgever. Bij gebreke van tijdige betaling zal Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zijn.
 5. Indien opdrachtgever in verzuim is, is opdrachtgever wettelijke rente van 2% verschuldigd over het openstaande factuurbedrag alsmede de (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden per factuur als volgt vastgesteld: 15% over de eerste € 2.500,00 met een minimum van € 40,-, 10% over de volgende € 2.500,00 en 5% over de volgende € 5.000,00.
 6. Indien opdrachtgever in verzuim is, is opdrachtnemer gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten.
 1. In afwijking van artikel 7:408 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek kan opdrachtnemer te allen tijde besluiten de overeenkomst te beëindigen, zonder schadeplichtig te zijn.
 2. Onverminderd de wettelijke ontbindingsmogelijkheden kan opdrachtnemer de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding, indien: (a) opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, (b) het faillissement van opdrachtgever is aangevraagd, (c) er beslag is gelegd onder opdrachtgever en dit beslag niet binnen veertien dagen is opgeheven en/of (d) opdrachtnemer gegronde vrees heeft dat opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet zal voldoen.
 3. Het honorarium voor werkzaamheden die zijn verricht vóór de ontbinding blijven verschuldigd. Reeds gefactureerde bedragen zijn direct en volledig opeisbaar.
 4. Opdrachtnemer is nimmer tot schadevergoeding gehouden bij tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst.
 1. Een training of cursus wordt duidelijk als zodanig aangegeven in de opdrachtbevestiging.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht zonder opgave van redenen de training/cursus te annuleren of deelname van een deelnemer/opdrachtgever te weigeren, in welke gevallen de deelnemer/opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door het aan 2dr8 betaalde bedrag.
 3. Wijze van annuleren. Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst (alleen werkdagen tot 16.00 uur).
 4. Annulering van de training/cursus door de opdrachtgever. Annulering door de opdrachtgever kan tot zes weken voor aanvang van de opdracht kosteloos geschieden. Bij annulering of wijziging tot vier weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 50% van het offertebedrag te vergoeden. Bij annulering of wijziging tot twee weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 75% van het offertebedrag te vergoeden. Bij annulering of wijziging korter dan twee weken voor aanvang van de opdracht dient 100% van het offertebedrag te worden vergoed. De annuleringskosten worden berekend op het moment van de annulering. De hoogte van de vergoeding hangt af van de tijd tussen annulering en geplande aanvang van de cursus.
 5. Wijziging van cursusdatum. Wijziging van een cursusdatum is mogelijk in overleg na een schriftelijk verzoek of per e-mail onder gelijktijdige opgave van één of meer alternatieve cursusdata. In de schriftelijke annulering zelf kan de deelnemer reeds aangeven of de training/cursus doorgeschoven moet worden naar een nieuwe datum. Opdrachtnemer zal zich inspannen om aan verzochte wijzigingen zo mogelijk medewerking te geven en verbindt zich om op een wijzigingsverzoek zo snel mogelijk te reageren, maar uiterlijk binnen één week na ontvangst.
 1. De bestuurders, adviseurs, mediators, coaches en trainers van 2dr8 (opdrachtnemer) oefenen hun beroep zelfstandig uit en zijn slechts aansprakelijk jegens opdrachtgever voor hun eigen handelen en nalaten. Zij zijn nimmer aansprakelijk voor het handelen of nalaten van een andere bestuurder, adviseur, mediator, coach of trainer ook al handelt deze in naam van 2dr8.
 2. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk als er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de inhoud van de door opdrachtgevers zelf af te sluiten vaststellingsovereenkomst en de eventueel hieruit voortvloeiende schade voor opdrachtgever en/of derden.
 4. Aansprakelijkheid voor schadevergoeding is beperkt tot directe vermogensschade van opdrachtgever en tot het bedrag van het honorarium, exclusief BTW, dat opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen met een maximum van € 5.000,- (zegge: vijfduizend euro). Bij overeenkomsten met een looptijd langer dan zes maanden is de aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium, exclusief BTW, dat opdrachtnemer over maximaal zes maanden direct voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft ontvangen.
 5. Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade, zoals gederfde winst of omzet, bedrijfsschade, imago- of reputatieschade en schade als gevolg van aanspraken van derden is uitgesloten.
 6. Indien opdrachtnemer door een handelen of nalaten aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het eigen risico dat voor rekening van opdrachtnemer komt.
 7. Bovengenoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van opdrachtnemer.
 8. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt in ieder geval na verloop van één jaar nadat de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden of nadat opdrachtgever daarvan redelijkerwijze kennis heeft kunnen nemen.
 9. Een reeks van schadeveroorzakende gebeurtenissen die met elkaar verband houden of uit elkaar voortvloeien geldt als één gebeurtenis.
 10. Tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever opdrachtnemer tegen aanspraken van derden en zal opdrachtgever opdrachtnemer schadeloos stellen voor alle vorderingen inclusief daarmee samenhangende kosten voor juridische bijstand, die een derde op enig moment jegens opdrachtnemer mocht instellen en die verband houden met een handelen of nalaten van opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst.
 1. Alle door opdrachtnemer verkregen informatie van of over opdrachtgever of diens organisatie(s) zal door opdrachtnemer vertrouwelijk worden behandeld, behalve in de gevallen betreffende informatie over: strafrechtelijke gedragingen waarvoor een wettelijke meldplicht of een wettelijk meldrecht bestaat; informatie omtrent de dreiging van een misdrijf; een klacht-, tucht- of aansprakelijkheidsprocedure tegen de mediator; of een verzoek van de Certificerende Instelling – die zich schriftelijk verbindt tot geheimhouding – om geanonimiseerde informatie omtrent de praktijkvoering).
 2. Voor zover opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst of van toepassing zijnde gedragsregels een geheimhoudingsplicht heeft, komt deze geheimhoudingsplicht te vervallen richting haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar indien opdrachtnemer een beroep doet op haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering in verband met een aansprakelijkstelling.
 1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Als er over de uitvoering van deze overeenkomst een geschil ontstaat, zullen partijen dat geschil met behulp van mediation volgens het ADR Reglement proberen op te lossen.
 3. Een geschil is aanwezig, indien één der partijen schriftelijk aan de andere partij te kennen geeft dat dit het geval is. Partijen zullen gezamenlijk een ADR-mediator aanstellen binnen een termijn van 14 dagen na constatering van het geschil.
 4. Mocht via mediation geen oplossing voor het geschil worden gevonden, dan staat het beide partijen vrij het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
 5. Opdrachtnemer is in haar hoedanigheid van ADR Registermediator onderworpen aan de ADR Klachtenregeling en het tuchtrecht conform het Reglement Stichting Tuchtrechtspraak Mediators. De Klachtenregeling en het Reglement zullen op eerste verzoek aan opdrachtgever ter hand worden gesteld.

Indien een beding in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of nietig verklaard mocht worden, dan blijven de overige bedingen van kracht. Voor het nietige of vernietigde beding wordt een bepaling in de plaats gesteld die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bedoeling komt.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59481099.

Leg heldere afspraken vast voordat jullie gaan samenwonen of trouwen

Maak de juiste stap in je relatie en zorg voor een goed samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden opstellen