Gezond en duurzaam werken

  • 13 augustus 2020
  • ggenie

Gezond en duurzaam werken: medewerker aan zet! 

Gezond en duurzaam werken blijft tijdens alle leeftijdsfasen van belang. Tijdens deze periode van corona speelt bovendien de werk-privé balans een extra rol. Bewustwording van je rol en het effect van je gedrag als werkgever en werknemer is van essentieel belang. “Meer regie” is al jaren onderwerp van gesprek bij verzuim en juist bij een gezond en actief dienstverband is het van belang bewustwording te creëren over de regisseursrol van de medewerker met betrekking tot zijn gezondheid en zijn loopbaan. 

Dit perspectief vraagt zowel van leidinggevenden als van medewerkers ander gedrag. Een medewerker als regisseur van zijn eigen loopbaan vraagt verantwoordelijkheid en een proactieve houding. Het vraagt om keuzes maken en grenzen stellen. De meeste medewerkers zijn bovendien naarmate ze ouder worden niet bezig met loopbaanplanning, mogelijk veranderende werkwijzen of veranderingen in inzet. Voor bijna iedereen geldt dat zaken als interesses, flexibiliteit, focus, leervermogen, concentratie en energieniveau veranderen naarmate we ouder worden. Denken dat de baan die je op je 35ste met veel plezier doet, op je 50ste of 60ste dezelfde voldoening geeft, is een illusie. Niet actief invulling geven aan een toekomstplaatje is je kop in het zand steken. Helaas leidt dit regelmatig tot klachten, verzuim en verminderde productiviteit. Eigen regie en verantwoordelijkheid nemen betekent proactief bezig zijn met onder andere zaken als: wat zijn mijn sterke en zwakke kanten, waar wil ik en kan ik in groeien, wat geeft mij het meeste plezier en energie, wat heb ik nodig en moet ik doen om gezond en fit mijn werk te kunnen doen en wat past nu en wat zie ik mijzelf over 5 jaar doen. 

Medewerkers hierin activeren vraagt ook van de werkgever en leidinggevenden ander gedrag. Wat doe je als leidinggevende om de medewerker in beweging te zetten. Welk gedrag toon jij om de medewerker te stimuleren zijn eigen regie te pakken. In een open relatie kan vanuit wederkerigheid gesproken worden over elkaars belangen, om op die manier reëel toekomstperspectieven op te bouwen. Inzicht in elkaars belangen helpt ook in een proces wanneer er onverwachts toch sprake is van verzuim en voorkomt dat uitval resulteert in een conflict. Jouw gedrag kan de aanjager zijn om de verschuiving in werking te zetten, waarbij de werknemer de werkgever niet langer verantwoordelijk stelt voor zijn gezondheid. Dit betekent dat je als leidinggevende bewust moet zijn van je rol en het effect van jouw gedrag. Open in gesprek over hoe de werknemer zijn loopbaan ziet, hoe hij plezier in zijn werk houdt, hoe hij met zijn gezondheid omgaat en hoe je hem daarbij kunt helpen, vraagt een relatie op betrekkingsniveau met de werknemer. Veel verder dan de inhoud gaat het om hoe de vraag gesteld wordt en hoe deze door de werknemer wordt opgevat. Als je hierin de juiste toon en golflengte weet te vinden, kun je door de juiste vraagstellingen de beweging in gang zetten. Bewustwording van jouw rol in relatie tot de werknemer gaat veel verder dan gesprekken op inhoud. 

Uiteindelijk kan alleen de medewerker zelf ervoor zorgen dat zijn loopbaan met hem meebeweegt. Als je als leidinggevende jouw houding en gedrag onder de loep neemt en je bewust wordt van het effect, dan ben jij degene die de medewerker kan motiveren om zijn regisseursrol actief in te vullen. 2dr8 coacht leidinggevenden en werknemers. 

Wil je meer weten? Neem dan contact met mij op.